Products

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem noi
Această Notă de Informare este concepută pentru a vă aduce la cuno?tin?ă aspectele cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale ?i la drepturile dumneavoastră privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor ("GDPR") ?i legisla?ia na?ională în vigoare. Noi, societatea SC LANIASPORT S.R.L dorim sa vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu anumite opera?iuni desfă?urate de compania noastra. În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Sport Brands ?i în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil ?i în conformitate cu legisla?ia privind protec?ia datelor cu caracter personal care este aplicabilă. Această notă conține informații importante. Așadar, vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a o citi în întregime și cu atenție și să vă asigurați că o înțelegeți pe deplin, întrucât dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră și modul în care le protejăm. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfâr?itul acestei note un glosar care explică principalele no?iuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). Conținutul acestei note de informare este pur informativ și nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislația. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. Dacă aveți orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informații din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitați să contactați oricând responsabilul nostru cu protecția datelor. În func?ie de preferin?ele dumneavoastră, ne pute?i contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos: Datele noastre de contact: Adresă coresponden?ă: Str. Radu Voda, nr 17, Bucuresti Număr de telefon: 0745054649 Adresă de email: webmaster@sport-brands.ro Datele de contact ale responsabilului nostru cu protec?ia datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactați în legătură cu orice probleme referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal): webmaster@sport-brands.ro Nota noastră de informare este publică începând cu 25 Mai 2018 ?i se aplică website-ului nostru: www.sport-brands.ro
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm
Datele dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt date cu caracter personal obi?nuite ob?inute direct de la dumneavoastră sau de la ter?e păr?i care aveau permisiunea de a face schimb de informa?ii cu noi ?i includ următoarele categorii de date. Date cu caracter personal obi?nuite cum ar fi: (i) Detalii personale: nume; prenume; data nașterii/ vârsta; cetățenie; adresă de domiciliu / reședință, număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de e-mail, CNP, restul informa?iilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii), (ii) Date privind imaginea: imagini/înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); (iii) Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-a?i făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, sau alte eviden?e ale unui contact cu noi; (iv) Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele și prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar; (v) Opinii și viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii și viziuni pe care ni le transmiteți sau orice opinii și viziuni pe care le postați public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice; Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obi?nuite atunci când, de exemplu: (i) Cumpăra?i sau utiliza?i oricare dintre produsele (articole de îmbrăcăminte, încăl?ăminte sau accesorii) ?i serviciile noastre; (ii) Vă abona?i la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi; (iii) Ne contacta?i prin diverse canale, sau ne solicita?i informa?ii în legătură cu un produs; (iv) Vizita?i sau naviga?i pe site-urile noastre; (v) A?i acordat permisiunea altor societă?i, cum ar fi partenerii no?tri comerciali sau asocia?ii no?tri, precum ?i în situa?ia în care transmitem astfel de date unor ter?i furnizori sau contractan?i ai no?tri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: institu?ii financiare bancare, furnizori servicii contabilitate, autorită?i sau institu?ii publice, notari, avoca?i, etc; (vi) Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; (vii) Utilizăm cookie-uri (fi?iere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) ?i alte tehnici cum ar fi web beacons (fi?iere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mi?cările dvs. pe site-ul nostru). Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm aten?ia umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, nu ve?i face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă. Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal Sport Brands va prelucra datele dvs. cu caracter personal obi?nuite în baza următoarelor temeiuri: (i) Executarea sau încheierea contractului cu dvs. De exemplu în vederea ini?ierii, desfă?urării ?i ruperii negocierilor pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră; (ii) Consim?ământul pe care îl acorda?i. De exemplu în ceea ce privește comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului la prelucrare pentru acest scop specific. (iii) Conformarea cu o cerin?ă legală imperativă. De exemplu cerin?e contabile ?i fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale. (iv) Interesul nostru legitim. De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru men?inerea securită?ii re?elei, îmbunătă?irea serviciilor noastre. (v) Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instan?ă. În situa?ia în care între dumneavoastră ?i noi apar diferende pe care nu le putem solu?iona împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instan?ă. Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele: (i) Pentru prestarea serviciului nostru. Pentru furnizarea produselor ?i serviciilor pe care le-a?i achizi?ionat de la noi, precum ?i pentru a vă ?ine la curent cu procesul de achizi?ie; (ii) Facturare ?i rela?ii cu clien?ii. Pentru a vă factura achizi?ionarea produselor ?i serviciilor noastre, pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-a?i furnizat sunt eronate, pe cale să expire sau nu putem încasa plata, pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le pute?i avea în legătură cu produsele ?i serviciile noastre; (iii) Comunicări de marketing. În măsura în care v-a?i dat consmi?ământul, vă vom ?ine la curent prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poștă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) privind noutățile referitoare la produsele, serviciile disponibile, oferte cu privire la acestea, abonare la newsletter sau furnizarea alte informații care v-ar putea interesa. Pute?i controla permisiunile dvs. de marketing ?i datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment pe web site-ul nostru www.sport-brands.ro sau folosind detaliile de contact din secțiunea ”Datele noastre de contact” de mai sus. (iv) Gestionarea sistemelor noastre de comunicații și IT (tehnologia informației). Gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securității noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra rețelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către institu?iile abilitate sau repararea unor erori de sistem; (v) Îndeplinirea obligațiilor noastre legale. Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, ținerea evidențelor ?i a altor obliga?ii pe care legisla?ia ni le impune. (vi) Îmbunătățirea produselor și a serviciilor. Identificarea potențialelor probleme cu privire la produsele ?i serviciile noastre existente în vederea îmbunătă?irii acestora, soluționarea sesizărilor dumneavoastră; (vii) Supravegherea spa?iilor conform dispozi?iilor legale. Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spa?iilor aferente căilor de acces, zonelor cu valori, pentru monitorizarea ?i eficientizarea activită?ilor desfă?urate ?i pentru protec?ia bunurilor ?i personalului aflat în acele spa?ii de birouri, ansambluri reziden?iale, etc.
Cu cine vom partaja datele dumneavostră cu caracter personal
Numai în situa?ia în care va fi absolut necesar, vom divulga datele dvs. cu caracter personal către următorii destinatari: (i) Societatea noastra: SC LANIASPORT S.R.L. (ii) Persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră; (iii) Autorită?i publice: la cererea acestora sau din ini?iativa noastră, în acord cu legisla?ia aplicabilă de ex: ANAF, ITM, etc); (iv) Contabili, auditori, avoca?i ?i al?i consultan?i profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai no?tri care ac?ioneaza ca împuternici?i sau operatori asocia?i – ace?tia vor fi obliga?i printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi, să păstreze confiden?ialitatea datelor dumneavoastră, de ex: servicii de arhivare, contabilitate, depozitare, distrugere, supraveghere spa?ii) (v) Orice persoană, agen?ie, executor judecătoresc sau instan?ă relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru; (vi) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre păr?ile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situație în care datele personale deținute de noi vor constitui unul dintre activele transferate - în această situa?ia poten?ialii achizitori vor fi ?inu?i de o obliga?ie de confiden?ialitate.
Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care î?i asumă, printre alte obliga?ii pe care legisla?ia protec?iei datelor cu caracter personal le prevede, obliga?iile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instruc?iunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil ?i de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confiden?ialită?ii ?i asigurarea securită?ii datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi ?i persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel pu?in toate celelalte obliga?ii pe care le prevede legisla?ia aplicabilă cu privire la protec?ia datelor cu caracter personal. Cât timp vom stoca datele dumneavostră cu caracter personal Vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege sau, în lipsa unei obliga?ii legale, numai cât este absolut necesar. Datele legate de plă?i/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea. Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securită?ii bunurilor ?i persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu legisla?ia în vigoare. Prelucrarea în scop de marketing va avea loc pe durata rela?iei contractuale cu Sport Brands precum ?i după încetarea acesteia. În situa?ia în care nu mai dori?i ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing, vă pute?i retrage consim?ământul de marketing, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop din momentul retragerii. Dacă nu există nicio cerin?ă legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus. Cu excep?ia situa?iilor în care legea prevede altfel ?i a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existen?ei unui contract între dumneavoastră ?i Sport Brands, plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică. Securitatea datelor dumneavostră cu caracter personal Ne străduim să utilizăm măsuri organizaționale, tehnice și administrative rezonabile pentru a proteja Datele cu caracter personal în cadrul organizației noastre.. Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice ?i electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat ?i alte posibile amenin?ări la securitatea acestora. Politica noastră de cookie-uri Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web ?i apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe website-ul nostru: www.sport-brands.ro cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesa?i: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie Aceste module permit navigarea rapidă ?i eficientă între pagini, memorarea alegerilor, op?iunilor ?i preferin?elor dumneavoastră, precum ?i optimizarea utilizării site-ului web. Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului ?i con?in informa?ii precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fi?ierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală. Website-ul nostru www.sport-brands.ro utilizează module cookie pentru a men?ine autentificarea validă timp îndelungat, pentru a re?ine preferin?ele de navigare ?i utilizare ale site-ului. În ceea ce prive?te ter?ii: (i) traficul de pe site-ul nostru este monitorizat cu Google Analytics, care introduce propriile cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesa?i: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, (ii) de asemenea, Facebook folose?te cookies pe acest site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesa?i: https://www.facebook.com/help/cookies/ În cazul în care a?i fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugam să ?ine?i cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând dori?i. Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Op?iuni (Options) sau Preferin?e (Preferences). Care sunt drepturile dumneavoastră ?i cum le pute?i exercita În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi (i) Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a solicita informa?ii legate de datele personale pe care le de?inem despre dumneavoastră, inclusiv informa?ii legate de categoriile de date pe care le de?inem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect, ?i cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicita?i mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. (ii) Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte. (iii) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. (iv) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Pute?i ob?ine din partea noastră restric?ionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: (i) contesta?i corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, (ii) prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utilizării lor, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicita?i pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau (iv) vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră. (v) Dreptul de opozi?ie la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstan?e, aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consim?ământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei ter?e păr?i, pute?i obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situa?ia dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excep?ia cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime ?i imperioase care justifică prelucrarea ?i care prevalează asupra intereselor, drepturilor ?i libertă?ilor dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instan?ă. (vi) Dreptul la portabilitatea datelor. Ave?i dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-a?i furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicita?i ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-a?i furnizat) unei alte organiza?ii/clinici. (vii) Dreptul la retragerea consimțământului. În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; pute?i face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul. Retragerea consim?ământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. (viii) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactați pe noi direct pentru a vă putea soluționa problema. Cu toate acestea, dacă ave?i în continuare nemul?umiri, pute?i contacta Autoritatea Na?ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro): Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Bucure?ti, România; Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Modificările ulterioare ale Notei de informare Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecție a datelor ?i de actualiza ?i modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificați periodic prezenta notă de informare.


SEMNIFICA?IA UNOR TERMENI FOLOSI?I ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal? Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice opera?iune sau set de opera?iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi?ie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea, ?tergerea sau distrugerea. Ce înseamnă date cu caracter personal? Date cu caracter personal înseamnă orice informa?ii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identită?ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Ce înseamnă operator de date cu caracter personal? Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agen?ia sau alt organism care, singur sau împreună cu al?ii, stabile?te scopurile ?i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Ce înseamnă Persoană împuternicită? Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) și cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislației referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În rela?ia cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunte?i persoana vizată. Ce înseamnă Persoană vizată? Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „apar?in”) anumite date cu caracter personal. În rela?ia cu noi (operatorul), dumneavoastră sunte?i persoana vizată. Care este Autoritatea de Supraveghere? O autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectării legislației protecției datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Inapoi